Archiwum

Webinar 30 maja 2022 roku o 18:00 zaproszenie

279506003_10166255972885043_6993959383376561603_n

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących

Green Red and Brown Bold Typography Christmas Invitation

Piknik rodzinny „Pro Familia razem”

 

Drogie rodziny Adopcyjne i Zastępcze,

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na piknik rodzinny „Pro Familia razem”.

Po okresie pandemii i obostrzeń chcielibyśmy wrócić do naszych spotkań integrujących środowisko zastępcze. Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do uczestnictwa w naszym pikniku.
Planujemy sporo atrakcji i zapewniamy wspaniałą atmosferę. 

Szczegóły na plakacie poniżej.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem: profamilia@profamilia.pl

 

Czerwone i Białe Kuchnia w Kratkę Piknik Zaproszenie (1)

Oferta pracy

Szanowni Państwo, 

Do naszego zespołu Ośrodka poszukujemy 2 osób na stanowisku psychologa oraz specjalisty ds. administracji. 

Zapraszamy do rekrutacji!

 

 1. OFERTA PRACY – PSYCHOLOG

Zatrudnimy Psychologa w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Data rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2022 r.

4. Wymagania

a). Wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2) co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

b) wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B.

2) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

5.szczegółowe zadania na stanowisku:

1) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,

2) sporządzanie opinii psychologicznych,

3) przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

4) kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,

5) udział w procedurze adopcyjnej dziecka,

6) sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,

7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

 

6. Warunki pracy:

Praca na stanowisku psychologa w ośrodku adopcyjnym oprócz pracy na terenie biura wiąże się z wyjazdami w teren (wywiad adopcyjny, diagnoza dziecka, udział w zespołach).

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2)List motywacyjny

W drugim etapie Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia:

2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

4) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

5) oświadczenie o obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

7) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w  sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka – Kraków os. Zielone 1

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

2. OFERTA PRACY – specjalista ds. administracji

Zatrudnimy specjalistę ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Data rozpoczęcia pracy 1 lipca 2022 r.

4. Wymagania

-Wykształcenie min. średnie

-znajomości przepisów w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

 

-znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office i urządzeń biurowych (Word, Excel)

b) wymagania dodatkowe:

-umiejętność stosowania przepisów prawnych

-umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

-umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy

-duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista

-rzetelność, komunikatywność, elastyczność

 

5.szczegółowe zadania na stanowisku:

 1. Prowadzenie biura Ośrodka Adopcyjnego: odbieranie i rejestrowanie korespondencji, adresowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Ośrodku.
 2. Odbieranie telefonów, poczty mailowej, faxów, rejestrowanie w/w zdarzeń w zeszycie pracy Ośrodka.
 3. Koordynowanie pracy administracyjno – biurowej oraz nadzór nad porządkiem

dokumentacji w pomieszczeniach biura.

 1. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, znaczki, artykuły gospodarcze i inne.
 2. Koordynowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka: przygotowanie list obecności i inne bieżące działania związane z organizacją szkoleń.
 3. Sporządzanie świadectw o ukończeniu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 4. Prowadzenie rejestru wydawanych świadectw i opinii kwalifikacyjnych.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci o uregulowanej sytuacji prawnej, kompletowanie karty dziecka, występowanie do właściwych instytucji o uzupełnienie dokumentów.
 6. Prowadzenie bazy danych kandydatów do przysposobienia dziecka zgłaszających się do Ośrodka oraz rejestru dzieci zgłoszonych do przysposobienia.
 7. Wprowadzanie na bieżąco danych do statystyki Ośrodka oraz współtworzenie comiesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań.

6. Warunki pracy:

Praca na stanowisku specjalisty ds. administracji odbywa się w biurze Ośrodka
na os. Zielonym 1. Praca w godzinach: pn 8-19, wt 8-16, śr 8-15, czw 8-15, pt 8-15

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) list motywacyjny

w drugim etapie kandydat jest zobowiązany do dostarczenia:

3) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

4) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w  sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka – Kraków os. Zielone 1

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

Życzenia Świąteczne

kartka_

Grupy wsparcia-Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych spotkaniach.
*25 kwietnia br. (poniedziałek) 17:00 – grupa wsparcia online dla rodziców oczekujących na przysposobienie – prowadząca
dr Katarzyna Tomsia -psycholog
*28 kwietnia br. (czwartek) 17:30 – grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych wychowujących dzieci 10+ -spotkanie stacjonarne wraz z dziećmi – prowadząca mgr Ewa Baczyńska -pedagog, psychoterapeuta
Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy, prosimy o kontakt osrodek@profamilia.pl
gttt

Grupy wsparcia

grupa

 

webinar 17.03.2021

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar  dotyczący tematyki adopcyjnej i wychowawczej.

 

➡️ Drugi z nich pn. „Język niewypowiedziany-czyli jak rozumieć zachowania dziecka, jego złość, gniew,krzyk” odbędzie się 17 marca br. o godzinie 18.00.
Prowadząca Ewa Baczyńska – pedagog,psychoterapeuta

 

 

 

Aby wziąć udział prosimy o kontakt Osrodek@profamilia.pl celem otrzymania linku.
webinar2

 

Webinar „Procedura Adopcyjna” -pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl 8 webinarów dotyczących tematyki adopcyjnej i wychowawczej.
➡️ Pierwszy z nich pn. „Procedura adopcyjna – pytania i odpowiedzi” odbędzie się 7 lutego br o godzinie 18.00.
Najbliższy webinar dedykowany jest osobom, które:
◀️ rozważają rozpoczęcie procedury adopcyjnej,
◀️są zainteresowane działalnością ośrodka adopcyjnego,
◀️ są na początku procedury adopcyjnej.
Serdecznie zapraszamy.
Aby wziąć udział prosimy o kontakt Osrodek@profamilia.pl celem otrzymania linku.
web

Grupy wsparcia Styczeń 2022

Serdecznie zapraszamy na spotkania dla rodzin oczekujących na przysposobienie oraz dla rodzin adopcyjnych w styczniu.
Podczas spotkań przybliżymy Państwu nasze plany na najbliższy rok, możliwości wsparcia, przedstawimy propozycje warsztatów, webinarów. Spotkania grupy wsparcia są także doskonałą okazją do poznania innych uczestników, wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami ale także wątpliwościami.
Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną najbliższe spotkania odbędą się w trybie zdalnym.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z Ośrodkiem Adopcyjnym „Pro Familia”.
grupywsparcia

Informacja

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia br. Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia” będzie nieczynny.

 

Życzenia świąteczne

kartka_ww

Grupy wsparcia w październiku terminy

A Field of Pink and Blue Flowers Mother's Day Quotes (4)

Webinar „Jak wspierać dziecko w nauce?” 8.11.2021 r. godz. 18:00

webinar

Wrześniowe grupy wsparcia

Zapraszamy na wrześniowe spotkania grup wsparcia.
Najbliższe poniedziałkowe spotkanie dla rodzin adopcyjnych poświęcone będzie tematyce zazdrości między rodzeństwem.
zapraszamy !
grupy

„Pożegnanie lata z Pro Familią”- wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

       Pożegnanie lata z Pro Familią!

Zarząd Stowarzyszenia „Pro Familia” serdecznie zaprasza Państwa na wspólny wyjazd integrujący środowisko zastępcze do Niedzicy w dniach 1-3 października br.
W Niedzicy i jej okolicy jest wiele atrakcji, które będzie można zobaczyć i zwiedzić a są to min.:

 • Szlaki na górską wycieczkę: Trzy Korony, Sokolica, Palenica
 • Zamek i Tama w Niedzicy
 • Spływ Dunajcem
 • Czerwony Klasztor na Słowacji
 • Termy w Szaflarach

Koszt wyjazdu to:

- 100 zł od dziecka do 12 roku życia,

-200 zł od osoby powyżej 13 roku życia),

-dzieci od 0 – 2 r.ż. gratis (bez wyżywienia z własnym łóżeczkiem turystycznym)

Cena obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie od piątku od kolacji – do niedzieli do obiadu oraz
2 ogniska. Gospodarzami naszego wyjazdu będą p. Helena i pan Antoni właściciele pensjonatu „Gościniec H.A.T.A” w Niedzicy ul. Św. Rozalii 9. Dojazd na miejsce we własnym zakresie,

Zapisy przyjmuje pan Andrzej Sularczyk  drogą elektroniczną na adres email andrzej.sularczyk@profamilia.pl lub telefonicznie 504 120 127.

Jak na każdym takim wyjeździe odbędą się wieczorne spotkania integrujące uczestników oraz jak zawsze na uczestników będzie czekać niespodzianka/atrakcja (oczywiście zależna od pogoda). Dokładniejszy ramowy plan wyjazdu prześlemy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy ! 

Warsztaty dla rodziców adopcyjnych wychowujących więcej niż 1 dziecko

 

 

Szanowni Państwo,

 

Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie „Rodzeństwo i co dalej… są dedykowane rodzicom wychowującym więcej niż 1 dziecko w  rodzinie.  Są one kontynuacją I części „Szkoły dla Rodziców”.

 

Warsztaty obejmują 6 spotkań 1 raz w tygodniu (poniedziałki od 17:00)

 Terminy spotkań: 13.09,23.09,27.09,4.10,11.10,18.10

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2021 roku. Po zakończeniu naboru poinformujemy o szczegółowych terminach. Liczba miejsc na szkoleniu – 12 osób.

 

Tematyka warsztatów „Rodzeństwo i co dalej…”

 

  1. Zazdrość – jak ją interpretować ?
  2. Porównania między rodzeństwem.
  3. Czy sprawiedliwie to znaczy po równo?
  4. Wszechobecna rywalizacja.
  5. Role w rodzinie.
  6. Gdy dzieci kłócą się i biją + zakończenie

 

Miejsce warsztatów: os. Zielone 1, Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia”

 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt: osrodek@profamilia.pl

warszaty

V Webinar 12 lipca 2021 r.

Migdałowa Kobieca Album z Wycinkami Kolaż Biznes Dzień Matki Krajobraz Płaska Kartka

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących 21.06.2021 r.

grupa_wsoarcia

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych 14 czerwca 2021 r. – online

grupa_wsparcia

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących -24 maja g. 17:00

Przepyszne grudniowe zniżki (5)

Webinary -Kalendarium

12.07 „Mama adopcyjna wyzwania i dylematy” 16.08 „Rola rodziców adopcyjnych we wpieraniu rozwoju emocjonalnego dziecka” 8.11 „Jak wspierać dziecko w nauce” 13.12 „Kiedy nie wszystko po adopcji idz (1)

Grupa wsparcia online dla rodzin adopcyjnych -12.04.2021 o godzinie 17:30

Niebieski Sukulent Zdjęcie Uroda Pielęgnacja Skóry Wpis na Facebooku (1)

Wesołego Alleluja

easter-egg-2123975_960_720

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących

Przepyszne grudniowe zniżki (3)

Webinar II -15.03.2021

 
Serdecznie zapraszamy rodziny oczekujące na przysposobienie, rodziny adopcyjne a także osoby zainteresowane rozpoczęciem procedury adopcyjnej na drugi webinar
z cyklu ośmiu tematycznych spotkań dot. tematyki okołoadopcyjnej i wychowawczej.
Może być zdjęciem przedstawiającym dziecko i tekst „WEBINAR II TOŻSAMOŚĆ DZIECKA JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O ADOPCJI? Prowadząca: Agnieszka Ziętarska, pedagog, dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia "Pro Familia" 15 marca 2021, godz.18:00 19:00 Aby otrzymać link do webinaru należy przysłać mailem zgłoszenie osrodek@profamilia.”

 

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję 22.02.2021

 

Zapraszamy na spotkanie online grupy wsparcia rodzin oczekujących na

adopcję, 22.02.2021 r., o godz. 17. Tym razem chcemy porozmawiać z

Państwem na temat sposobów budowania więzi z dzieckiem. Wyjściem do

dyskusji będzie krótki materiał filmowy.

Spotkanie poprowadzą: Katarzyna Tomsia i Dominik Sałdak.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Po

zgłoszeniu chęci udziału w spotkaniu zostanie do Państwa przesłany link

umożliwiający dołączenie do niego. Zapraszamy!

Przepyszne grudniowe zniżki (2)

 

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych 08.02.2021 g. 17:00

Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia ONLINE dla rodzin adopcyjnych.

Tematem przewodnim spotkania będzie „Kiedy rodzina adopcyjna potrzebuje wsparcia?”. Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę pomocy postadopcyjnej oraz wymienić się miejscami, które taką pomoc świadczą a także porozmawiać o tym, które aspekty trudności adopcyjnych wymagają szukania pomocy.

Najbliższa grupa wsparcia odbędzie się w poniedziałek 8 lutego 2021 r. o godzinie 17.00, za pośrednictwem zoom.
Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w spotkaniu otrzymają Państwo link, który umożliwi udział w nim.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową lub telefoniczną.

Niebieski Sukulent Zdjęcie Uroda Pielęgnacja Skóry Wpis na Facebooku

Świąteczne spotkanie grup wsparcia online

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wspólne spotkanie grup wsparcia ONLINE dla rodzin oczekujących na propozycję adopcyjną i rodzin po adopcji!

Wspólne spotkanie grup wsparcia odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00, za pośrednictwem komunikatora internetowego. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w spotkaniu otrzymają Państwo link, który umożliwi udział w nim oraz bardziej szczegółowe informacje na temat spotkania.

Tym razem chcemy spotkać się z Państwem w świątecznej atmosferze, porozmawiać o tym jak zwykle spędzacie ten czas, wymienić się doświadczeniami. Chcemy także przekazać informacje dotyczące podsumowania pracy ośrodka w mijającym roku oraz przedstawić nasze plany na nadchodzący rok. Zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową lub telefoniczną. Ilość miejsc ograniczona.

email: osrodek@profamilia.pl tel. 12 642 12 16, 500 134 050

Zespół Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia”

spotkanie online grupa wsparcia

Blue Photo Father's Day Instagram Post (4)

Warsztaty dla par

Zapraszamy Państwa na:  


Cykl Warsztatów Rozwojowych dla Małżeństw

(Rodziców adopcyjnych i oczekujących na przysposobienie)

 

 

Dla kogo?

Dla małżonków, którzy pragną poprawić jakość związku, chcieliby popracować nad relacją partnerską. Zapraszamy tych, którzy chcą pełniej rozumieć się wzajemnie.Zajęcia przeznaczone są dla małżeństw, które adoptowały dzieci.

Charakter warsztatów:

Warsztaty składają się z  cyklu 5 zajęć, każde trwają 2 godziny. Odbywają się raz w miesiącu. Grupa warsztatowa ma charakter zamknięty. Zajęcia odbywać się będą w kameralnej grupie ok. 7 par. Będą miały luźny, swobodny charakter, będą polegać na rozmowach, ćwiczeniach.

 

Terminy:

Warsztaty zaplanowane zostały na poniedziałki: 19.10., 02.11., 16.11., 30.11., 07.12. w godzinach od 17.00 do 19.00. Odbywać się będą w siedzibie naszego Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia“ na os. Zielonym 1 w Krakowie.

 

Cele:

Warsztaty są okazją, by nieco zwolnić tempo, spotkać się bliżej ze swoim partnerem. Mają dać inspirację, by przyjrzeć się relacji, temu co łączy, także temu co różni. Warsztaty dla par mają przede wszystkim na celu rozwój więzi poprzez wzmacnianie emocjonalności oraz bliskości partnerów. Podczas spotkań w gronie innych par będzie szansa, aby wzbogacić wzajemną relację, poprawić i rozwinąć wzajemną komunikację, poznać mocne i słabsze strony związku. Warsztaty te mogą być też inspiracją do dalszej pracy ipogłębiania komunikacji w związku.

Prowadzący:

Karolina Półrola – psycholog, psychoterapeuta

Dominik Sałdak – pedagog, psychoterapeuta

Uprzejmie prosimy o ZAPISY w formie mailowej lub telefonicznej (osrodek@profamilia.pl, tel. 500 134 050). Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Udział w zajęciach jest NIEODPŁATNY.

Warsztaty dla rodziców adopcyjnych

Serdecznie zapraszamy rodziców adopcyjnych na WARSZTATY na bazie programu „SZKOŁA DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW”  cz.I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych są prowadzone w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej na podstawie książek Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.Celem Warsztatów jest  wspieranie rodziców i opiekunów  w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie  umiejętności  porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz  wymiana doświadczeń.

 

Jeżeli jesteś rodzicem, który:

 • odczuwa brak kontaktu z własnymi dziećmi
 • niepokoi się zachowaniem swojego dziecka
 • czuje się niepewnie w roli rodzicielskiej
 • ma trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
 • chce poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju  dziecka
 • chce przyjrzeć się swoim uczuciom, potrzebom, oczekiwaniom związanym  z dziećmi

„Szkoła dla Rodziców”  jest dla Ciebie !

Na warsztatach nabędziesz praktycznych umiejętności  i znajdziesz odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak i kiedy nagradzać i chwalić?
 • Jak tłumaczyć, a nie kar
 • Jak stawiać dziecku granice?
 • Jak zachęcać do współpracy?
 • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć?
 • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne?
 • Jak wspomagać rozwój emocjonalny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym?

Warsztaty prowadzą: pedagodzy Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia” – trenerzy ,,Szkoły dla Rodziców”.

Warsztaty obejmują 8 spotkań (po 3h) 1 raz w tygodniu

 Ze względu na warunki sanitarno-epidemiologiczne zajęcia odbywać się będą w małej grupie (max 9 uczestników).

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w  godz. od 17:00 do 20:00

Terminy spotkań:

31.08,14.09,21.09,28.09,12.10,26.10,09.11.23.11

Miejsce warsztatów os. Zielone 1 Kraków

Tematyka warsztatów:

 1. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 2. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 3. aktywne, wspierające słuchanie,
 4. motywowanie dziecka do współdziałania,
 5. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 6. uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 7. wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 8. budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 9. konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Zapisy: 12 642 12 16, 500 134 050 , mail: osrodek@profamilia.pl

Spotkania grup wsparcia – sierpień 2020

 

 

 

A Field of Pink and Blue Flowers Mother's Day Quotes

 

 


W sierpniu zapraszamy na spotkania grupa wsparcia.
W związku z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi, każda osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz do noszenia maseczki. Podczas spotkania zachowany jest dystans społeczny oraz spotkania realizujemy w małych grupach.
Zapraszamy!

Spotkanie Grupy Wsparcia dla rodzin oczekujacych

Blue Photo Father's Day Instagram Post (3)

Informacja

Ośrodek Adopcyjny:

Szanowni Państwo, nasza praca od 12 marca br. prowadzona zdalnie lub część zadań Ośrodka musiała być zawieszona.
Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż wznawiamy indywidualne prowadzenie rodzin oraz badania dzieci (o ile wyrazi zgodę na to rodzina zastępcza), w tym opiniowanie rodzin, które wystąpiły o adopcje wewnątrzrodzinne. Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo Państwa wdrożyliśmy zasady bezpieczeństwa. Pracownicy z którymi będziecie mieli Państwo umówiony kontakt, szczegółowo ustalą z Państwem jak najbezpieczniejszą formę pracy.

Podstawowe zasady :
wszystkie spotkania umawiane są na konkretny dzień i godzinę z pracownikiem Ośrodka
osoby wchodzące na teren ośrodka oraz pracownicy podpisują oświadczenie:
1. Oświadczam w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przebywałem/am za granicą.
2. Oświadcza ,że nikt z domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni nie przebywał za granicą.
3. Oświadczam ,że ja i nikt z domowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna).
4. Oświadczam ,że jestem zdrowy/a i nie występują u mnie objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe).
5. Oświadczam ,że obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach nie występowały w/w objawy u domowników .

Jeżeli na którekolwiek stwierdzenie nie mogą Państwo dać pozytywnej odpowiedzi, prosimy o powstrzymanie się od kontaktu osobistego z Ośrodkiem, a dalszą pracę kontynuować będziemy zdalnie.

Jeżeli którykolwiek pracownik Ośrodka nie będzie mógł dać pozytywnej odpowiedzi, nasza praca również zostanie wstrzymana.

Gotowy druk oświadczenia zostaje podpisywany przed wejściem na teren Ośrodka.

-podczas spotkania pracownicy Ośrodka oraz rodziny mają obowiązek posiadania maseczek ochronnych lub przyłbic oraz posiadania własnych długopisów lub otrzymują długopisy jednorazowe.
 każda osoba wchodząca na teren Ośrodka zobowiązana jest umyć i zdezynfekować ręce
w tym samym czasie na terenie Ośrodka może przebywać maksymalnie jedna rodzina,
minimalny odstęp między przyjęciem jednej rodziny a drugiej wynosi 1 godzinę,
pomieszczenia będą czyszczone, wietrzone i dezynfekowane po każdej odwiedzającej nas rodzinie,
będziemy zachowywać min. dystans 2 metrów podczas spotkań,
☝️ grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych oraz oczekujących na adopcję pozostają w formie online
☝️szkolenia grupowe są zawieszone do 26 czerwca br.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 12 642 12 16, 500 134 050 oraz mail osrodek@profamilia.pl

bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych ustaleń, których celem jest wspólne bezpieczeństwo
Agnieszka Ziętarska
Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia”

Zaburzenia seksualne dzieci i młodzieży -szkolenie online

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” serdecznie zaprasza
na II szkolenie dla profesjonalistów pracujących na co dzień z dzieckiem i rodziną (lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej).


Temat szkolenia: „Zaburzenia seksualne dzieci i młodzieży”

Prowadzący dr n. med Krzysztof Szwajca – specjalista psychiatra

Termin szkolenia: 13-14 czerwca 2020 roku (sobota 9-18, niedziela 9-13:30)

Miejsce szkolenia: szkolenie online -platforma zoom


Koszt szkolenia: 450 zł od osoby

Program tematyczny szkolenia:

Tabu seksualności. Jak rozmawiać o seksualności i cielesności dziecka i młodzieży?
Dziecko jako istota psychoseksualna. Przejawy seksualności u dzieci. Edypalność. Dziecięce zachowania masturbacyjne. Rozwój poczucia tożsamości płciowej. Różnica płci. Co zagraża rozwojowi dziecka?
Jak wspierać rodziców w zagadnieniach dotyczących seksualności ich dzieci?
Nowe układy rodzicielskie a rozwój psychoseksualny dzieci.
Ciało dziecka i nastolatka – rozwój, tożsamość cielesna i zagrożenia rozwoju – ciało przeżywane jako złe, problematyczne, jako wróg.
Dojrzewanie, pokwitanie, adolescencja – dyskusja pojęć, biologia zjawiska, zagadnienia psychosomatyczne, cielesność i seksualność jako konstrukty tożsamościowe. Seksualność a sposoby radzenia sobie z lękiem.
Masturbacja adolescencyjna jako norma rozwojowa. Ekspresja seksualna okresu dorastania.
Homoseksualność/homoseksualizm, biseksualność w okresie rozwojowym – coming out, trwałość konstruktów, konteksty rodzinne, ryzyko zaburzeń psychicznych, praca terapeutyczna.
Psychopatologia zagadnień związanych z seksualnością – zmiany w klasyfikacjach (DSM 5), które z zagadnień dotyczą osób w wieku rozwojowym? Rozwojowa norma seksuologiczna. Co wykracza poza normę? Kiedy kierować dziecko do seksuologa czy psychiatry?
Zaburzenia identyfikacji płciowej / dysforia płciowa – transseksualizm, zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie i zagadnienia pokrewne.
Seksualność a internet, „uzależnienie” od seksu w internecie
Epatowanie (szokowanie) seksualnością – seksualność jako narzędzie wyrażania agresji u dzieci
Seksualność u dzieci upośledzonych, autystycznych.
Seksualność dziecka krzywdzonego
Rozpoznawanie molestowania seksualnego w wieku bezwzględnej ochrony prawnej i postępowanie – aspekty prawne, opiekuńcze i sądowe
Seksualność dziecka a tajemnica terapii – zagadnienia prawne i etyczne


Osoba prowadząca: dr n. med. Krzysztof Szwajca

dr n. med. Krzysztof Szwajca specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. Pracownik naukowy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, kieruje Zespołem Leczenia Domowego OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Prezes Zarządu Fundacji „Dom Terapii”.

Superwizuje liczne ośrodki psychoterapeutyczne, w sumie prowadzi ponad dwadzieścia grup superwizyjnych oraz superwizje indywidualne. Wiele lat kierował Oddziałem I Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, wcześniej współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju.

Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych i ponad 200 wystąpień zjazdowych. Nauczyciel akademicki zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzi, pracy z traumą. Laureat nagrody im. W Moczulskiego PTP „za wybitne walory rozprawy doktorskiej” oraz nagrody nagrody im. Aliny Margolis-Edelman jako osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz pomocy dzieciom (2019) . Uczeń prof. Marii Orwid i członek założonego przez Nią zespołu specjalizującego się w pracy z odległymi następstwami traumy wojennej i z problematyką międzygeneracyjnego przekazu traumy.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia na adres email: profamilia@profamilia.pl

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 12 642 12 16 lub 500 134 050

Karta zgłoszenia dostępna poniżej:

KARTA_ZGLOSZENIA_2020

Grupy wsparcia online

1

Konkurs literacko-plastyczny „W Rodzinie najlepiej”

 

Teal, Cream and Pink Brush Strokes Eye Donation Poster (2)

 

 

Do pobrania:

regulamin_konkursu

Grupa wsparcia

Blue Photo Father's Day Instagram Post (1)

Informacja

Szanowni Państwo, 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i zagrożeniem zarażenia się koronawirusem, Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia” odwołuje wszystkie planowane spotkania indywidualne i grupowe do dnia 26 kwietnia br.

Jesteśmy dostępni dla Państwa w godzinach pracy Ośrodka.

Zapraszamy do kontaktu. Istnieje możliwość spotkania online.

Kontakt do Ośrodka:

osrodek@profamilia.pl

tel. 12 642 12 16

kom. 500 134 050

 

 

SPONSORZY