KRS: 0000136312

Procedura adopcyjna

Jak się przygotować?

I. Etap wstępny.

 1. Rozmowa z pracownikiem Ośrodka – zapoznanie Kandydatów z obowiązującą procedurą przygotowania, szkolenia i kwalifikacji, wymaganymi dokumentami;
 2. Omówienie zagadnień związanych z adopcją ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci oczekujących na umieszczenie w rodzinach.

II. Diagnoza sytuacji rodzinnej kandydatów do przysposobienia dziecka.

 1. Analiza przedłożonych dokumentów;
 2. Badanie psychologiczno-pedagogiczne Kandydatów;
 3. Indywidualna praca z rodziną;
 4. Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania Kandydatów;
 5. Wstępna kwalifikacja kandydatów.

III. Przygotowywanie kandydatów do przysposobienia dziecka.

 1. Indywidualne w ramach spotkań z opiekunami rodziny (psychologiem i pedagogiem Ośrodka) – rozmowy psychoedukacyjne;
 2. Grupowe w ramach 42-godzinnego szkolenia (6 spotkań) prowadzonego metodami pracy warsztatowej. Program szkoleniowy „Rodzina” został zatwierdzony Decyzją nr 1/2017/RA jako program szkoleniowy dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

IV. Formalna kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka.

 1. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej o pełnej akceptacji kandydatów;
 2. Propozycja doboru rodziny dla konkretnego dziecka.

V. Nawiązanie kontaktu rodziny z dzieckiem.

 1. Spotkanie w Ośrodku – przekazanie rodzinie informacji o dziecku;
 2. Czuwanie nad procesem przygotowywania dziecka do spotkania z rodziną;
 3. Organizacja i uczestnictwo opiekunów w pierwszym kontakcie rodziny z dzieckiem;
 4. Decyzja kandydatów o podjęciu roli rodzica adopcyjnego przy akceptacji dziecka.

VI. Pomoc w przeprowadzeniu procedury sądowej ustanowienia rodziny adopcyjnej.

 1. Pomoc prawna – pisma do sądu, rozmowy informacyjne z placówką opiekuńczo-wychowawczą i kandydatami;
 2. Uczestnictwo w rozprawie sądowej;
 3. Wsparcie rodziny w okresie preadopcji.

VII. Wsparcie dla już funkcjonujących rodzin adopcyjnych .

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w razie wystąpienia problemów w rodzinie;
 2. Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych działająca w Ośrodku Adopcyjnym „Pro Familia”;
 3. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Pro Familia” – podejmowanie wspólnych zadań na rzecz rodzin: spotkania integracyjne, działania samopomocowe, wyjazdy, warsztaty.

 

SPONSORZY