KRS: 0000136312

Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJA O ZAKRESIE, CELU I SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO).
 • Administratorem udostępnianych danych jest:

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

31-968 Kraków, os. Zielone 1

 • Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych możecie Państwo skorzystać z e-maila: profamilia@profamilia.pl 
 • Dane osobowe dotyczące klientów Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia” w Krakowie przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych Ośrodka Adopcyjnego związanych z prowadzeniem procedur przysposobienia oraz przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z którym „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
 • Dane osobowe przetwarzane są do momentu korzystania z usług Ośrodka,
  a następnie są archiwizowane do czasu, do którego Ośrodek jest zobowiązany do przechowywania danych celem umożliwienia kontroli przez upoważnione do tego organy (na podstawie odrębnych przepisów).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań Ośrodka, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z jego usług.
 • Dane osobowe klientów oraz dzieciudostępniane są organom sprawującym funkcje nadzorujące i kontrolujące, przyznającym dotacje na realizację zadań ustawowych (na podstawie odrębnych przepisów).
 • W zakresie udostępnianych danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W sytuacji naruszenia przez Administratora przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SPONSORZY