KRS: 0000136312

Wymagane dokumenty

Kandydaci na rodziców adopcyjnych powinni przedłożyć w naszym Ośrodku:

  1. Wniosek  do Dyrektora Ośrodka z prośbą o rozpoczęcie procedury adopcyjnej z podaniem motywacji,
  2. Życiorysy- Autobiografia,
  3. Aktualne zdjęcie,
  4. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia poświadczające brak przeciwwskazań do opieki nad dzieckiem,
  5. Oryginał odpisu zupełnego aktu małżeństwa / w przypadku osób nie pozostających w związku – akt urodzenia / w przypadku związków kolejnych – kserokopię orzeczenia rozwodu,
  6. Zaświadczenia o miesięcznych dochodach (tj. wysokość zarobków, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody z działalności gospodarczej, dochody z wynajmu itp.),
  7. Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
SPONSORZY