KRS: 0000136312

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

 TERAPIA PEDAGOGICZNA    (tzw. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wieloprofilowe usprawnianie) jest skierowana do:

 • dzieci z ryzykiem dysleksji lub z orzeczoną dysleksją
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki)
 • dzieci z problemami z koncentracją uwagi  i zapamiętywaniem
 • dzieci o zaburzonym słuchu fonematycznym

jeśli Twoje dziecko ma  problemy z:

 •   czytaniem,
 •   pisaniem,
 •   rozumieniem czytanego tekstu,
 •   pamięcią 
 •   koncentracją uwagi
 •   niskim poziomem graficznym pisma (tzw. „brzydkim pisaniem”)
 •    motywacją do nauki i in.

 Cele terapii pedagogicznej:

 • Korekta obniżonych funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych, integracyjnych).
 • Nauka i usprawnianie umiejętności czytania . – Dziecko potrafi skupić  uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem.
 • Nauka pisania, usprawnianie umiejętności pisania
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa.
 • Stymulowanie rozwoju funkcji językowo-słuchowych, pamięci i uwagi.
 • Budzenie ciekawości poznawczej.
 • Wdrażanie do kontroli wytworów własnej pracy.
 • Wzmacnianie poczucia pewności siebie.
 • Odkrywanie swoich mocnych stron.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dzięki m.in. osiąganiu sukcesów. – Dziecko zna swoją wartość, swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
 • Uwalnianie od etykietek.
 • Wyrobienie właściwej motywacji do nauki.
 • Podejmowane działania dotyczące sposobu współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami

 

Terapia pedagogiczna prowadzona jest przez psychologa dziecięcego w formie cotygodniowych zajęć indywidualnych lub grupowych ( „ABC”). Zajęcia prowadzone są według indywidualnie skonstruowanych programów z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy atrakcyjnych dla dzieci.

- Indywidualne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej trwają  60 min. Cena za 1 zajęcia -  50 zł.

- Zajęcia w grupie   „ABC”  odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min. Cena za 1 zajęcia (90 min) wynosi  18 zł, przy zakupie miesięcznego karnetu -15 zł

Informacje i zapisy  w siedzibie Poradni „Pro Familia (oś. Górali 15) i tel :  (12)378 31 54;   508 955 836

SPONSORZY