KRS: 0000136312

Program „Rodzina”

Program Szkoleniowy „Rodzina”

dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

 

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie oświadcza, że Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 roku zatwierdził na okres pięciu lat nowy autorski Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, przedłożony do rejestracji przez Stowarzyszenie „Pro Familia”.

W związku z powyższym dotychczasowy Program Szkoleniowy „Rodzina” zatwierdzony decyzją 30/2013/RZ z dnia 17 grudnia 2013 roku przez Ministra Polityki Społecznej z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc, podobnie jak umowy licencyjne zawarte ze Stowarzyszeniem „Pro Familia”

Biorąc pod uwagę powyższe, instytucje posługujące się dotychczasowym Programem Szkoleniowym „Rodzina” zainteresowane prowadzeniem szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej według nowej wersji Programu, zobowiązane są do zawarcia umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem „Pro Familia” (nowe umowy zawierane będą na okres 5 lat od daty rejestracji Programu, koszt licencji wynosi 700,-zł).

Nadto zgodnie ze standardami Programu (zawartymi w umowie licencyjnej) wymagane jest, by szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej prowadziły 2 osoby – trenerzy mający stosowne uprawnienia (ukończone 130-godzinne „Szkolenie zawodowe kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” i/lub kursy uzupełniające, organizowane i prowadzone przez Stowarzyszenie „Pro Familia” w Krakowie lub przez inny podmiot posiadający uprawnienia do prowadzenia szkoleń kadry trenerskiej).

Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne podmioty posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i zainteresowane prowadzeniem szkoleń według Programu Szkoleniowego „Rodzina”, zapraszamy w 2020 roku do współpracy i udziału w proponowanych przez Stowarzyszenie „Pro Familia” szkoleniach (terminy szkoleń – strona www.profamilia.pl).

 

 

Opis Programu Szkoleniowego „Rodzina”

W skład Programu wchodzą programy szkoleniowe przygotowujące kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo[1] określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej oraz tematyką określoną w rozporządzeniu[2] w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej tj:

 

 1. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
 • zakres programowy szkolenia (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 13)
 • liczba godzin szkolenia (§ 2 ust. 2): 62 godziny dydaktyczne, w tym 10 godzin szkolenia z zakresu określonego w ust. 1 pkt 13
 • program zawiera 6 Modułów od 1 do 6
 1. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • zakres programowy szkolenia (§ 3 ust. 1 pkt 1 – 5)
 • liczba godzin szkolenia (§ 3 ust. 2): 18 godzin dydaktycznych
 • program zawiera 2 Moduły 7 i 8
 1. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej dla dzieci niepełnosprawnych
 • zakres programowy szkolenia (§ 4 ust. 1 pkt 1 – 4)
 • liczba godzin szkolenia (§ 4 ust. 2): 20 godzin dydaktycznych
 • program zawiera 2 Moduły 9 i 10
 1. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • zakres programowy szkolenia (§ 5 ust. 1 pkt 1 – 3)
 • liczba godzin szkolenia (§ 5 ust. 2): 20 godzin dydaktycznych
 • program zawiera 2 Moduły 11 i 12
 1. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego
 • zakres programowy szkolenia (§ 6 ust. 1)
 • liczba godzin szkolenia (§ 6 ust. 2): 10 godzin dydaktycznych
 • program zawiera Moduł 13

Program Szkoleniowy „Rodzina” jest programem edukacyjnym o zasięgu ogólnopolskim. Przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla dyrektorów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Program w poszerzonym zakresie wykorzystywany jest również w ramach przygotowywania trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego tj. osób pracujących z dzieckiem i rodziną, w tym pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i innych.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie przez osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny umiejętności wzmacniania i wspierania rodziny, zarówno rodziny naturalnej dziecka, jak i zastępczej (spokrewnionej z dzieckiem, niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego).

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

 • dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,
 • pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,
 • uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.

Program Szkoleniowy „Rodzina zawiera:

 • „Przewodnik Trenera”
 • „Materiały Szkoleniowe dla Uczestników”
 • Płyta CD z Filmem

 Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zawiera treści zawarte zgodne z  obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

 

Opracowanie Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w 2013 roku dofinansowane zostało ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 


[1] Ustawa z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011.149.887)

[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.12.2011 r. w sprawie szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U.2011.274.1620)

SPONSORZY