KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

Kraków, dnia 25 maja 2021 roku

                                                                 

Szanowni Państwo,

 

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 roku  o godz. 17:00, drugi termin 17:30. w Niezwojowicach 23 A.

Program spotkania:

Wybór Prezydium Zebrania

Przyjęcie porządku obrad,

Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)

1.Przedstawienie rocznych sprawozdań

-   sprawozdanie z realizacji zadań Stowarzyszenia – Sekretarz Zarządu 

-     Sprawozdanie finansowe – księgowa

-     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały

2. Głosownie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

Komisja skrutacyjna przedstawia zgłoszone wyniki

3. Inne

Zakończenie obrad

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

Ewa Beata Gospodarek-Werbanow

 

 

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY