KRS: 0000136312 

Kluby Rodziców Familka

Kluby Rodziców Familka

Pod nazwą „FAMILKA” działają  Kluby Rodziców prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”.

W Klubach rodzice oraz osoby oczekujące na potomstwo będą miały okazję spotkać się, nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami, zdobyć wiedzę, rozwinąć kompetencje rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze oraz uzyskać wsparcie od specjalistów. Dzieci które z rodzicami uczęszczają do Klubu  poprzez uczestnictwo w zajęciach i warsztatach będą miały możliwość doskonalenia i rozwijania umiejętności.  W programie m.in..:

 • zajęcia ruchowe dla rodziców z dziećmi,
 • warsztaty i grupy wsparcia dla ojców/przyszłych ojców,
 • warsztaty plastyczne,
 • zajęcia sensoryczne,
 • warsztaty muzyczno-ruchowe,
 • zajęcia językowe dla dzieci,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty rękodzieła,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • warsztaty z elementami „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” i „Rodzeństwa bez rywalizacji” rozwijające umiejętności rodzicielskie,
 • warsztaty i wykłady dotyczące zdrowego stylu życia

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. Korzystanie z oferty Klubu Rodziców jest bezpłatne.

Regulamin Klubu Rodziców FAMILKA

 

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Działalność Klubu jest realizowana w formie zadania publicznego, współfinansowanego
  ze środków Miasta Krakowa.
 2. Uczestnikiem Klubu mogą być rodzice lub opiekunowie wraz z dziećmi do 3 roku życia
  ( w przypadku wolnych miejsc również dzieci starsze które nie przekroczyły 6 roku życia)
  i osoby oczekujące na potomstwo,  które mieszkają na terenie  Gminy Miejskiej Kraków.   
 3. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

4.Informacje na temat Klubu dostępne są na www.profamilia.pl oraz www.facebook.com/KlubRodzicaFamilka.

 

 II ORGANIZACJA KLUBU

 1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć dostępnego na www.profamilia.pl
  w zakładce Familka , FB www.facebook.com/KlubRodzicaFamilkaoraz w siedzibie Klubu.
 2. Na zajęcia organizowane w Klubie  tzn. warsztaty i spotkania ze specjalistamiobowiązują zapisy,których należy dokonywać telefonicznie  lub przez www.facebook.com/KlubRodzicaFamilka  W przypadku przekroczenia liczby dostępnych miejsc Organizator poinformuje o możliwości wzięcia udziału w zajęciach w innym terminie.  
 3. W przypadku powtarzającej się nieobecności na zajęciach/spotkaniach ze specjalistą/warsztatach, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziałuw kolejnych zajęciach/ spotkaniach ze specjalistą/ warsztatach lub przesunąć uczestnika na listę rezerwową.
 4. W każdym z klubów obowiązuje limit osób, które w tym samym czasie mogą brać udział w zajęciach. W przypadku osiągnięcia tego limitu Organizator może odmówić uczestnictwa kolejnym chętnym osobom.  
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w kwestii dopuszczenia uczestnika do zajęć.

 

III OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy są zobowiązani do:
 2. dbania o bezpieczeństwo dzieci
 3. utrzymywanie  czystości na terenie Klubu w tym zmiany obuwia przed wejściem do sali zabaw
 4. spożywania posiłków wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym ( stół z krzesłem lub krzesełko do karmienia dzieci młodszych) i posprzątania po sobie tego miejsca
 5. dbanie o mienie będące wyposażeniem Klubu i użytkowanie go zgodnie
  z przeznaczeniem
 6. przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych
 7. dbanie o rzeczy przyniesione do klubu gdyż nie bierzemy odpowiedzialności za zniszczenia czy straty
 8. Za spowodowane ze swojej winy lub winy dzieci pozostających pod opieką uczestników  straty czy zniszczenia, finansową odpowiedzialność ponosi uczestnik, który tym samym zobowiązuje się do naprawienia powstałej szkody.
 9. Dorośli uczestnicy ( RODZICE/OPIEKUNOWIE ) ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przyprowadzone do Klubu.
 10. animatorzy i osoby prowadzące zajęcia nie przejmująodpowiedzialności za dzieci przebywające na terenie Klubu, zarówno pod względem ich bezpieczeństwa jak
  i potencjalnych szkód przez nie spowodowanych,
 11. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, bez kataru, kaszlu, gorączki. W przypadku zauważenia przez Organizatora objawów mogących świadczyć o chorobie, ma on prawo odmówić tym osobom  pobytu na terenie Klubu.
 12. Uczestnicy są zobowiązani do udzielenia animatorowi lub prowadzącemu zajęcia istotnych informacji na temat dzieci (występujących ograniczeń lub specyficznych potrzeb), które mogą mieć znaczenie dla  bezpieczeństwa i przebiegu zajęć.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkami uczestnictwa w Klubie są akceptacja postanowień niniejszego regulaminu

oraz spełnienie kryteriów uczestnictwa opisanych w punkcie I.2.

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w regulaminie Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Klubie.
 2. Podczas zajęć Organizator może wykonywać zdjęcia które zamieszczane będą na stronie www.profamilia.ploraz www.facebook.com/KlubRodzicaFamilka. W przypadku braku zgody na udostępnianie wizerunku należy o tym fakcie poinformować Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie poprzez aktualizację jego treści .

 

 

 

 

Aktualności

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy samych ciepłych i radosnych chwil. Niech ten wielkanocny okres będzie dla wszystkich okresem wyciszenia, zadumy, wypoczynku oraz prawdziwej radości w

Czytaj więcej »
Skip to content