KRS: 0000136312 

Ośrodek Adopcyjny

Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJA O ZAKRESIE, CELU I SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

os. Zielone 1, 31-968 Kraków

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej:profamilia@profamilia.pl oraz tel.12 642-12-16
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. wszczęcia
i przeprowadzenia procedury kwalifikacji do przysposobienia dziecka w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia” na os. Zielonym 1 w Krakowie, w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) uczestnictwa w spotkaniu realizowanym na platformie ZOOM w formule zdalnej (w zakresie wizerunku),
na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  1. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą właściwe sądy powszechne, inne ośrodki adopcyjne na terenie Polski, a takżepodmioty, których uprawnienie do dostępu do ww. danych wynika to z obowiązujących przepisów, w tym organy sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „ Pro Familia” w Krakowie, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie administratora na podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające
    i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie).


5. Twoje dane osobowe przetwarzane są do momentu korzystania z usług Ośrodka, a następnie są archiwizowane do czasu, do którego Ośrodek jest zobowiązany do przechowywania danych celem umożliwienia kontroli przez upoważnione do tego organy (na podstawie odrębnych przepisów) a następnie archiwizowane. Po zakończeniu procedury przysposobienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5.03.3004 roku (Dz.U.2004 nr46 poz. 443§ 18.1.1) przechowywane będą przez 50 lat. Po upływie tego czasu zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

  1. W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, masz prawo:

a) dostępu do treści danych,

b) do sprostowania danych,

c) do żądania ograniczenia przetwarzania danych,

d) do przenoszenia danych,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody,

g) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).

  1. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia i prowadzenia procedury kwalifikacji do przysposobienia dziecka w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „ Pro Familia”.
  1. Twoje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.

9. Twoje dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Skip to content