KRS: 0000136312 

Ośrodek Adopcyjny

Program

Program Szkoleniowy „Rodzina” jest programem edukacyjnym mającym na celu wszechstronne przygotowanie kandydatów do przysposobienia dziecka do prawidłowego pełnienia roli rodzica adopcyjnego, a tym samym stworzenie dzieciom przysposobionym możliwości wzrastania we właściwym, stabilnym środowisku rodzinnym.

Czas trwania szkolenia – szkolenie jest integralną częścią pełnej procedury adopcyjnej. Po uzyskaniu wstępnej pozytywnej oceny kandydatów dokonanej na podstawie diagnozy sytuacji rodzinnej, analizy wyników testów psychologiczno-pedagogicznych oraz rozmów psychoedukacyjnych, nie później niż w terminie 4 miesięcy od złożenia kompletu wymaganych dokumentów, kandydaci biorą udział w spotkaniach szkoleniowych.
Szkolenie trwa 45 godzin, w tym:

 • 42 godziny części wykładowo-warsztatowej, realizowanej podczas sześciu 6-godzinnych grupowych spotkań szkoleniowych poprzedzone spotkaniem z prawnikiem,
 • 3 godziny przeznaczone na indywidualne spotkania z kandydatami po już zakończonym szkoleniu grupowym, celem powtórnego przeanalizowania i weryfikacji motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka oraz pogłębienia wybranej tematyki szkolenia grupowego.


Metody szkoleniowe:
 mini wykłady, warsztaty, ćwiczenia w formie treningów umiejętności, prezentacje filmowe, dyskusje, analizy przypadków, spotkanie z rodziną adopcyjną i jej dzieckiem. Szkolenie jest prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników (uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i świadectwo ukończenia szkolenia).

Miejsce szkolenia: szkolenia grupowe odbywają się w siedzibie Ośrodka na os. Zielonym 1.

Tematyka i zakres programowy szkolenia:

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku zakres programowy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka według Programu Szkoleniowego „Rodzina” obejmuje:

Spotkanie 1. Adopcja – prawda i mity.

 1. Wzajemne poznanie się uczestników i ich motywacji do przysposobienia dziecka.
 2. Sytuacja dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną.
 3. Rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej.
 4. Elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia.


Spotkanie 2. Umiejętności.

 1. Podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach.
 2. Podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt.
 3. Zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna.


Spotkanie 3. Utraty i nadzieje.

 1. Warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka.
 2. Zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka.
 3. Tematyka z zakresu przygotowania dzieci własnych i przysposobionych do zmiany ich sytuacji rodzinnej w chwili przyjęcia dziecka do rodziny.


Spotkanie 4. Rozwój dziecka – więź.

 1. Problemy dzieci pozostających w pieczy zastępczej, w tym wpływ przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.
 2. Metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.
 3. Problematyka roli więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi w rodzinach adopcyjnych oraz typów przywiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka.


Spotkanie 5. Wychowanie.

 1. Warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek.
 2. Zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
 3. Zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS).


Spotkanie 6. Tożsamość.

 1. Problematyka jawności adopcji – prawda o pochodzeniu dziecka.
 2. Metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka.
 3. Formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.


Pobierz: Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdzająca Program Szkoleniowy „Rodzina” z dnia 18 stycznia 2022 roku.

Skip to content