KRS: 0000136312 

Stowarzyszenie Pro Familia

Program szkoleniowy „Rodzina”

Program Szkoleniowy „Rodzina”

dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie oświadcza, że Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją 17/2023/RZ z dnia 21 listopada 2023 roku zatwierdził na okres pięciu lat Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Biorąc pod uwagę powyższe, instytucje posługujące się Programem Szkoleniowym „Rodzina” zainteresowane prowadzeniem szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zobowiązane są do zawarcia umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem „Pro Familia”.

Nadto zgodnie ze standardami Programu wymagane jest, by szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej prowadziły 2 osoby – trenerzy mający stosowne uprawnienia (ukończone 130-godzinne „Szkolenie zawodowe kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” i/lub kursy uzupełniające, organizowane i prowadzone przez Stowarzyszenie „Pro Familia” w Krakowie lub przez inny podmiot posiadający uprawnienia do prowadzenia szkoleń kadry trenerskiej).

Organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne podmioty posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i zainteresowane prowadzeniem szkoleń według Programu Szkoleniowego „Rodzina”, zapraszamy w 2024 roku do współpracy i udziału w proponowanych przez Stowarzyszenie „Pro Familia” szkoleniach (szkolenie kadry – strona www.profamilia.pl).

Opis Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

W skład Programu wchodzą programy szkoleniowe przygotowujące kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo [1] określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej oraz tematyką określoną w rozporządzeniu [2] w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej tj:

1. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

 • zakres programowy szkolenia (§ 2 ust. 1 pkt 1 – 13)
 • liczba godzin szkolenia (§ 2 ust. 2): 62 godziny dydaktyczne, w tym 10 godzin szkolenia z zakresu określonego w ust. 1 pkt 13
 • program zawiera 6 Modułów od 1 do 6

2. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej

 • zakres programowy szkolenia (§ 3 ust. 1 pkt 1 – 5)
 • liczba godzin szkolenia (§ 3 ust. 2): 18 godzin dydaktycznych
 • program zawiera 2 Moduły 7 i 8

3. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej dla dzieci niepełnosprawnych

 • zakres programowy szkolenia (§ 4 ust. 1 pkt 1 – 4)
 • liczba godzin szkolenia (§ 4 ust. 2): 20 godzin dydaktycznych
 • program zawiera 2 Moduły 9 i 10

4. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej dla dzieci umieszczonych na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

 • zakres programowy szkolenia (§ 5 ust. 1 pkt 1 – 3)
 • liczba godzin szkolenia (§ 5 ust. 2): 20 godzin dydaktycznych
 • program zawiera 2 Moduły 11 i 12

5. Program szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego

 • zakres programowy szkolenia (§ 6 ust. 1)
 • liczba godzin szkolenia (§ 6 ust. 2): 10 godzin dydaktycznych
 • program zawiera Moduł 13


Program Szkoleniowy „Rodzina”
 jest programem edukacyjnym o zasięgu ogólnopolskim. Przeznaczony jest dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla dyrektorów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Program w poszerzonym zakresie wykorzystywany jest również w ramach przygotowywania trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego tj. osób pracujących z dzieckiem i rodziną, w tym pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych i innych.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz nabycie przez osoby pracujące na rzecz dziecka i rodziny umiejętności wzmacniania i wspierania rodziny, zarówno rodziny naturalnej dziecka, jak i zastępczej (spokrewnionej z dzieckiem, niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego).

Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina”:

 • dostarcza uczestnikom informacji o pieczy zastępczej i umożliwia im zrozumienie potrzeb dziecka oraz ich własnych możliwości i potrzeb w odniesieniu do pracy w charakterze rodzica/opiekuna zastępczego,
 • pomaga uczestnikom podjąć lub kontynuować opiekę nad dzieckiem z większą świadomością występowania pewnych trudności wychowawczych, organizacyjnych, innych i ich wpływu na cały system rodzinny, tj. domowników i dalszej rodziny,
 • uświadamia konieczność podejmowania współpracy z rodziną naturalną dziecka oraz instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • stwarza możliwość lepszego poznania kandydatów, ich mocnych i słabych stron oraz motywacji i kwalifikacji opiekuńczo-wychowawczych.


Program Szkoleniowy „Rodzina” zawiera:

 • „Przewodnik Trenera” cz. I i cz. II

 
Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zawiera treści zawarte zgodne z  obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

Koszt licencji od dnia 21.11.2023- 21.11.2028

Licencja dla Jednostek posiadających w swoich zasobach 2 Trenerów (liczba szkoleń bez limitu)-   1000 zł

Licencja Indywidualna dla Trenera na 1 szkolenie  -350 zł

 


[1] Ustawa z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.11.2023 r. w sprawie szkoleń kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Skip to content