KRS: 0000136312 

Stowarzyszenie Pro Familia

Szkolenie kadry

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie przedstawia ofertę 130 godzinnego „Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” dla pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodków Adopcyjnych i przygotowania tych osób jako trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz kandydatów do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 Ukończenie szkolenia  uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zarejestrowanego
Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr 17/2023/RZ z dnia 21 listopada 2023 roku

Nazwa Szkolenia:

·„130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” EDYCJA JESIENNA

Koszt szkolenia:

· 130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego cena brutto: 6000,- zł/osoba

Cena obejmuje:
całość szkolenia prowadzonego przez trenerów Programu „Rodzina” oraz specjalistów z tematyki szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych (książka-Pakiet Szkoleniowy) wydanie certyfikatu dla trenera, serwis kawowy+ lunch podczas szkolenia). 

Koszty dodatkowe:

· Zakup Licencji przez jednostkę na korzystanie z Programu Szkoleniowego „Rodzina”,  -koszt licencji 2023-2028 1000 zł,

Terminy zjazdów:*

 

20-22 Września 2024

25-27 Października 2024

22-24 Listopada 2024

13-15 Grudnia 2024

*Terminy zjazdów mogą ulec zmianie w przypadku braku min 10 osób zainteresowanych szkoleniem

Czas trwania szkolenia: 4 zjazdy 3 dniowe (od piątku do niedzieli) raz w miesiącu

Miejsce szkolenia : Siedziba Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1/ os. Górali 15 Kraków

Zapisy:

W przypadku zainteresowania prosimy o uzupełnienie i przesłanie drogą elektroniczną karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia dostępna będzie w terminie późniejszym po ustaleniu dokładnych terminów zjazdów.

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

os. Zielone 1, 31-968 Kraków

email: profamilia@profamilia.pl, lub telefonicznie 12 642 12 16, 500 134 050

 

                                                       Zakres tematyczny szkolenia:

Przedstawienie Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, omówienie Pakietu Szkoleniowego „Rodzina”,

Przygotowanie się do roli Trenera Programu Szkoleniowego „Rodzina”

„Nowe rozwiązania w systemie pieczy zastępczej i w zakresie wspierania rodziny”

„Zagadnienia formalno-prawne i finansowe dotyczące pieczy zastępczej”, „Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego”

„Zagadnienia z zakresu praw dziecka – problemy dzieci wychowywanych poza rodziną naturalną”.

„Specyfika pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej”

„Lokalny system wsparcia rodzin zastępczych”, „Współpraca: rodzice/opiekunowie zastępczy-rodzice biologiczni/krewni –osoby/instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny”

„Procedura kwalifikacyjna kandydatów na opiekunów zastępczych, ich motywacja i predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze”

„Zasady pracy z grupą i umiejętność budowania dobrego kontaktu”

„Podstawowe techniki pracy z grupą, rozpoczynanie, prowadzenie dyskusji, aktywizowanie uczestników” w tym część warsztatowa- prezentacja uczestników

Przygotowanie dzieci własnych oraz dzieci pozostających w pieczy zastępczej do zmiany ich sytuacji rodzinnej- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka”

„Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka”

„Znaczenie rodziny naturalnej w życiu dziecka”

„Opieka zastępcza i Twoja rodzina  – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej”

„Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – rozpoznawanie objawów występowania u dziecka uzależnień”

„Przemoc w rodzinie-Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego”

„Podstawy pedagogiki specjalnej”

„Charakterystyka trudności rozwojowych dzieci o różnych typach niepełnosprawności”, „Prawa i potrzeby dzieci niepełnosprawnych i rodzin je wychowujących”

Problemy zdrowotne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”

„Dzieci z Zespołem FAS – rozpoznawanie i możliwości pomocy, profilaktyka”

„Podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka”

„Profilaktyka prozdrowotna – pierwsza pomoc

„Zachowania i zainteresowania seksualne  – jak rozmawiać z dziećmi o seksie?”

„Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży”

„Nieletni w prawie polskim”

„Metody i zasady oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, w tym socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych

 „Diagnoza problemów rodziny – stopień zaspokajania potrzeb dziecka w rodzinie – rozpoznawanie i ocena jego sytuacji”

„Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”

„Doskonalenie umiejętności pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań.
Wiedza o metodach i technikach w pokonywaniu przez dziecko niepowodzeń szkolnych”

„Usamodzielnienia wychowanków”. „Rola opiekuna usamodzielnienia”

 „Plan pomocy dziecku” „Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych”

„Zaburzenia więzi – RAD”, „Kształtowanie się więzi w rodzinach zastępczych”

„Prawidłowy i zaburzony rozwój dziecka – metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka”

„Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, ADHD i trudności w funkcjonowaniu społecznym” 

Kolejny etap – pożegnania”

Trening umiejętności uczestników w prowadzeniu zajęć według Programu Szkoleniowego „Rodzina”

 

**Stowarzyszenie „Pro Familia” jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Skip to content