KRS: 0000136312 

Ośrodek Adopcyjny

Cele i zadania Ośrodka Adopcyjnego

 • Kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji
  o stanie zdrowia dziecka.
 • Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.
 • Współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego.
 • Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.
 • Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.
 • Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.
 • Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej wywiadem adopcyjnym
 • Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 • Wspieranie psychologiczno – pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko.
 • Organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 • Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinie przysposabiającej.
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
 • Udział pracowników Ośrodka Adopcyjnego w pracach stałego zespołu ds. oceny sytuacji dziecka
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonanych zadań.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Skip to content