KRS: 0000136312 

Ośrodek Adopcyjny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.profamilia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023.12.15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają transkrypcji i audiodeskrypcji – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 2. Publikacje nie są odczytywane maszynowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023.12.15 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organizację.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące dzięki możliwości:

 • zmiany wielkości czcionki (zwiększanie, zmniejszanie);
 • zmiany kontrastu (wysoki kontrast, negatyw);
 • podkreślenia linków;
 • ustawienia skali szarości;
 • ustawienia jasnego tła;
 • ustawienia czytelnej czcionki.

Narzędzia te znajdują się w panelu bocznym, po ikonką w lewym górnym rogu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Ziętarska, mail:profamilia@profamilia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 126421216. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” i Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia”  znajduje się w Krakowie na os. Zielonym 1.

 1. Do wejścia głównego nie prowadzi podjazd. Budynek jest oznakowany tak aby osoby z niepełnosprawnościami wchodziły od tyłu budynku nr 1, od strony osiedla.
 2. Lokal użytkowy Stowarzyszenia mieści się w trzypiętrowym budynku mieszkalnym na parterze. W budynku nie ma windy. Parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 3. Na wyposażeniu budynku jest pętla indukcyjna dostępna w sekretariacie.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby drogą elektroniczną min 7 dni przed potrzebą skorzystania.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

Lokal użytkowy Stowarzyszenia „Pro Familia” mieści się w  budynku mieszkalnym i  wolny jest od architektonicznych barier poziomych. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy. Wchodzi się do budynku od strony klatek schodowych. Prosimy o skorzystanie z przycisku przywoławczego znajdującego się przy drzwiach wejściowych po lewej stronie. Pomieszczenia biurowe ośrodka, sala szkoleniowa oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze budynku. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu odbywa się na parterze budynku. Przy wejściu do budynku widnieje plan lokalu użytkowego z zaznaczonymi ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Skip to content