KRS: 0000136312 

Ośrodek Adopcyjny

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów do przysposobienia dziecka:

Wniosek do Dyrektora Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia” o przeprowadzenie procedury przygotowania do przysposobienia dziecka z uzasadnieniem motywacji Kandydatów oraz zgodą na udział w procedurze adopcyjnej, którego załącznikami są:

 1. Życiorys/y Kandydata/Kandydatów na podstawie wskazówek otrzymanych od Ośrodka.
 2. Aktualne zdjęcie,
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że dana osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem
 4. Odpis zupełny aktu małżeństwa – oryginał / w przypadku osób nie pozostających
  w związku – akt urodzenia -oryginał
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej, oświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego, a w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę kopię decyzji ustalającej prawo do emerytury lub renty, ze wskazaniem wysokości osiąganych z tych tytułów dochodów;
 6. Zaświadczenia o niekaralności (wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. Dobrowolnie przedłożone przez Kandydata/Kandydatów referencje.


Oświadczenie/dokumenty wypełniane w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego:

 • Oświadczenie dot. pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • Oświadczenie dot. odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 • Karta Kandydatów – podstawowe dane zgodnie z art. 161 ust.2 pkt 1-7,13,14,17 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Ośrodek Adopcyjny zgodnie z art.161 ust.2 pkt 12 pobiera informację o Kandydatach/Kandydacie
z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia” do pobrania poniżej:

Regulamin organizacyjny

Skip to content