Aktualności

6.11.23 |
Warsztaty kreatywne dla dzieci i rodziców -18 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy rodziny adopcyjne z dziećmi 6+ na wspólne tworzenie kartek świątecznych, które potem zabierzecie ze sobą.

Warsztaty kreatywne odbędą się 18 listopada br. w godzinach od 15:00 do 17:00 na os. Górali 15 w siedzibie Klubu Rodziców „Familka”.
Z uwagi na warunki lokalowe liczba miejsc ograniczona.


Zapisy do 15.11, osoby zainteresowane prosimy o maila: osrodek@profamilia.pl
Serdecznie zapraszamy!

398693125_714247034073743_495509954927418279_n

 

więcej
9.10.23 |
oferta pracy

Zatrudnimy Psychologa w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”
1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 roku
3. Data rozpoczęcia pracy -październik 2023

4. Wynagrodzenie  3350 zł brutto

4. Wymagania
a). Wymagania niezbędne:
określone w art. 159 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a) na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauko rodzinie;
2)posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną;
3)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4)wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

b) wymagania dodatkowe:

1) mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.
2) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy.

5. Szczegółowe zadania na stanowisku:
1) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,
2) sporządzanie opinii psychologicznych,
3) przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,
4) kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,
5) udział w procedurze adopcyjnej dziecka,
6) sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,
7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

6. Warunki pracy:
Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.
Siedziba Ośrodka Adopcyjnego mieści się na os. Zielonym 1 w Krakowie.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2) List motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej.
CV i list motywacyjny musi być opatrzone podpisem Kandydata.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka -Kraków os. Zielone 1 do 12.10.2023 roku
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Dyrektor Ośrodka Agnieszka Ziętarska pod nr tel.: 12 642 12 16.

więcej
10.08.23 |
Piknik rodzinny „Pożegnanie wakacji z Pro Familią”

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych serdecznie zaprasza na piknik rodzinny rodziny adopcyjne i zastępcze.

PIKNIK-4

 

więcej

Wszystkie Aktualności >>